Beleidsplan 2019-2025

Visie op gemeentezijn Rafaël Gouda

Woorden die het karakter van onze gemeenschap kenmerken:

 • laagdrempeligheid
 • veiligheid
 • gemeente zonder voetstukken
 • familie
 • herberg: beschutte plaats voor innerlijke heling, groei en ontwikkeling. 

Leidraad voor ons handelen is 1 Kor. 12:25: ‘ … opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn (d.w.z. geen verdeling in rangen en standen), maar de leden gelijkelijk voor elkander zouden zorgen’. Interlineair Greek/English: ‘ … that there should be no schism (scheiding) or division (verdeling) in the body, but that the members should have the same care one for another’.

Deze visie is praktisch vertaald door de gemeente te verdelen in huisgroepen, waar de leden met elkaar de prediking van de zondag bespreken, naar elkaar luisteren, voor elkaar bidden en elkaar, zo nodig ook praktisch ondersteunen. Ieder lid is vrij om te kiezen voor aansluiting bij een huisgroep.

Als gemeente willen wij de juiste gezagsverhoudingen huldigen. Het eenhoofdig leiderschap komt alleen aan Jezus Christus toe. In een theocratie staat Hij, aan wie de Vader alle macht heeft gegeven, aan het hoofd. De leden plaatsen niet elkaar op een voetstuk, maar onderwerpen zich aan Jezus alleen. Onderling verbinden zij zich door de liefdeband, als broers en zussen in een gezin.

In de woorden van Jezus in Matt. 23:7b-10

‘Gij zult u niet rabbi (wat betekent: ‘mijn Meester’) laten noemen, want één is uw Meester en gij zult allen broeders zijn. Laat u ook geen leidslieden noemen, want één is uw Leidsman, de Christus.’

De leden trekken op als in een ganzenformatie: beurtelings vliegen zij op kop, banen de weg, moedigen aan en vangen de tegenwind op. Dan weer kunnen zij volgen en schuilen in de luwte van de groep. Zo worden de krachten verdeeld en kunnen zij gezamenlijk heel ver komen.

In het gemeenteweekend van oktober 2017 hebben wij de visie op het gemeentezijn als volgt samengevat:

 • in verbinding met God en met elkaar
 • ieder mag zijn/haar plek innemen
 • herstel en persoonlijke groei
 • van binnen naar buiten gericht: een uitnodigende gemeente met een goede naam ‘buiten’ en gastvrij voor wie binnen willen komen.

In dit spoor gaan wij ook de komende jaren verder!

In het volgende hoofdstuk beschrijven wij het netwerk van teams dat de gemeente draagt.

Team gastvrijheid

Dit team bestaat uit twee geledingen.

 1. Koffieteam

Dit team zet zich in om bij iedere gelegenheid dat wij samenkomen, een verwelkomende sfeer te scheppen. Door te voorzien in een verzorgde, gezellige omgeving en een gastvrije ontvangst met koffie, thee en wat lekkers erbij. Het is tevens actief bij bijzondere gelegenheden, zoals een maaltijd na afloop van de dienst en bij de viering van feesten.

 1. Gastvrouwen en gastheren-van-dienst op zondag

Deze leden dragen geestelijke verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de diensten.  

Ze treden overzienend en leidinggevend op. Ze bewaken – behalve de tijd – ook de fysieke en psychische veiligheid van de leden en gasten.

Zij leiden het gebed voorafgaand aan de dienst van 9.30 tot 9.45 uur. Ze openen en sluiten de dienst. Ze ontvangen en begeleiden de gastspreker.

Tevens begeleiden zij het avondmaal op de eerste zondag van de maand.

Ze zijn aanspreekpunt voor bijzonderheden tijdens de dienst en verzoeken om gesprek c.q. gebed na afloop van de dienst.

Pastoraal team

Dit team bestaat uit de gastvrouwen en -heren-van-dienst en de huisgroepleiders.

Zij zijn aanspreekbaar en beschikbaar voor gesprek en gebed. Bij de koffie na afloop van de diensten, en ook op afspraak door de week bij de leden thuis.  

Voor hulpvragen die langer tijd en aandacht vragen en voor diepere noden hebben wij pastoraal beleid ontwikkeld, dat is beschreven in het Visiedocument Pastoraat, dat op de website is te vinden onder Documenten in het ledengedeelte (na inloggen).

Aanbiddingsteam

Het aanbiddingsteam is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een grote, hechte groep mensen, die zich toewijden aan aanbidding en het voorgaan van de gemeente hierin. Het team heeft een eigen groepsavond per maand en oefent maandelijks een zaterdagavond.

Er wordt bewust gewerkt met een groep van 6 zangleiders en een ruime pool van muzikale mensen, uit wie wekelijks een team van beschikbare mensen kan worden samengesteld door de zangleider. Door deze werkwijze wordt de druk op de mensen nooit te groot en kan deze taak in wisselende samenstelling steeds weer met enthousiasme worden vervuld.

Daarnaast is het team afgelopen jaar begonnen met het wekelijks doorspelen van het programma. Dit uur extra inzet voorafgaand aan de dienst levert veel op: ontspanning, vertrouwen in elkaar en vaardigheid. Het team gaat op deze ingeslagen weg verder.

Ook het komende jaar zal er een Teambuildingdag worden georganiseerd.

Beamerteam

Het beamerteam dient de gemeente wekelijks met de projectie van liederen en presentaties. Het zorgt ervoor dat het liederenbestand up to date worden gehouden en faciliteert de (gast-) sprekers, wanneer die ter ondersteuning van hun boodschap gebruik willen maken van powerpoint, filmpjes en/of geluidsbestanden.

Crèche- en kinderteam (0-12 jaar)

Het kinderwerk omvat de zorg voor en het onderwijs aan baby’s, peuters, kleuters en kinderen in de basisschoolleeftijd. Het team is afgelopen jaar uitgebreid met een aantal medewerkers.

Het thema ‘Tabernakel’ staat centraal in het laatste kwartaal van 2018.

Ons gebed is dat dit team de komende jaren zal uitbreiden en groeien, zodat het hele jaar door kan worden voorzien in een kindernevendienst. Jaarlijks worden gezins- en jeugddiensten georganiseerd.  

Jeugdwerkteam (12-18  jaar)

Voor de tieners vanaf 12 jaar wordt onderzocht of een aparte groep van start kan gaan. Dat staat of valt met een team van geregeld beschikbare leiders. Wij bidden hiervoor al langere tijd en hopen dat het in het nieuwe beleidsjaar gestalte mag gaan krijgen.

Incidenteel nemen de jongeren deel aan activiteiten ‘buiten’, zoals de EO Jongerendag en het jaarlijkse U-turnweekend in Helvoirt.

Infoteam

Het infoteam buigt zich op gezette tijden over de PR, de website, nieuwsbrief en alle uitingen die Rafaël Gouda gebruikt om te communiceren met ‘binnen en buiten’. Resultaat daarvan is onder meer een vernieuwde website. In het komende jaar zal de site nog verder worden gevuld en uitgebouwd.

De boekentafel voorziet in de lopende informatie en gratis materiaal.

Verder liggen er geregeld DVD’s en boeken, naar believen te lenen.

We hopen dat de langverwachte boekenkast kan worden gemaakt, en in gebruik genomen.

Techniekteam

Dit team zorgt voor aanschaf, onderhoud en juiste bediening van alle ‘hardware’, nodig om sprekers en aanbiddingsteams te ondersteunen bij het uitvoeren van hun bediening.

Dit team is standby bij de oefenavonden van het muziekteam en in voorkomende gevallen ook op andere locaties, bij bijzondere gelegenheden zoals een bruiloft.

Zaaldienst

Deze onmisbare groep mensen richt de aula wekelijks in voor de dienst. Zij zijn er als eersten en gaan als laatsten! De apparatuur voor het muziekteam wordt klaargezet. De stoelen worden klaargezet, evenals de tafels voor het avondmaal, (indien van toepassing) de kinderen en de beamerdienst.

Na afloop ziet de dienst erop toe dat de zaal (redelijk) schoon en ordelijk wordt achtergelaten zoals die bij aankomst werd aangetroffen.

De zaaldienst zal het in het komende jaar wat makkelijker hebben, omdat de school niet zal worden gebruikt door leerlingen van de Goudse Waarden. De stoelen kunnen dus blijven staan.

Gelukkig mag Rafaël Gouda ook het komende jaar verschillende ruimtes in de school blijven gebruiken. Blijvend aandachtspunten: de hygiëne van de toiletten en de atmosfeer (frisse lucht).

Bedieningsleiders en bestuur

Het bestuur bestaat uit drie echtparen, die de verantwoordelijkheid voor de bedieningen en formele taken onderling hebben verdeeld. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een secretaris, penningmeester en voorzitter. Het overzicht van bedieningsleiders en dagelijks bestuur is weergegeven op pagina 17.

 Gezamenlijk bewaken zij de visie en de koers van de gemeente, sturen die zo nodig bij en moedigen de leden aan om ieder hun unieke plaats in te nemen.

In elke bijeenkomst wordt tijd genomen om samen naar de stem van God te luisteren en Zijn leiding te zoeken in gebed en meditatie.

 Het leden vergaderen elk kwartaal om de praktische zaken te regelen die nodig zijn om aan de wettelijke verplichtingen van AVG en een ANBI-instelling te voldoen. Ze vertegenwoordigen Rafael Gouda in de regionale en landelijke bijeenkomsten van Rafaël Nederland.

Het dagelijks bestuur vervult de administratieve en financiële verplichtingen die samenhangen met het lidmaatschap van Rafaël Nederland.

Het dagelijks bestuur ontvangt en behandelt inkomende post en mailberichten.

Jaarlijks roept de voorzitter een gemeentevergadering uit, waarin aan de gemeente inhoudelijk en financieel verantwoording wordt afgelegd van het gevoerde beleid. 

De bedieningsleiders faciliteren de teams die actief zijn in de diverse takken van sport / bedieningen, die samen het gemeenteleven vormen d.m.v. het beschikbaar stellen van budgetten. De bedieningsleiders leggen daarover verantwoording af aan de penningmeester. De penningmeester legt op zijn beurt verantwoording af aan de gemeentevergadering, na controle door de kascommissie.

Maandelijks is een echtpaar uit het bestuur aanspreekpunt voor bijzonderheden.

Tot de verantwoordelijkheid van de bedieningsleiders behoort ook het maken van de kwartaalroosters en de bedieningsleider woord, gebed en zending rekruteert sprekers van binnen en buiten de gemeente.

We moedigen de leden aan om een huisgroep te bezoeken. Dit is mogelijk bij de gratie van een aantal leden die hiervoor hun huis gastvrij openstellen. De bedieningsleiders gastvrijheid en herstel onderhouden de contacten met de huisgroepleiders.

De bedieningsleiders nemen regelmatig initiatief tot het organiseren van grote leidersvergaderingen, waar alle leiders welkom zijn voor opbouw, coaching en gebed.

De voorzitter schrijft de maandelijkse nieuwsbrief en bewaakt de inhoud van de informatie op de boekentafel en houdt die up to date.

Elk deel helpt de andere delen, zodat het hele lichaam groeit en vol liefde is

Ef. 4:11-16

‘Christus heeft sommigen aan de gemeente gegeven die apostel zijn, anderen die namens Hem spreken, sommigen die het goede nieuws aan ongelovigen vertellen, anderen die de christenen geestelijk verzorgen en weer anderen die onderwijzen. Met elkaar moeten zij de christenen klaarmaken om God te dienen, zodat de gemeente – als het lichaam van Christus – zal groeien en sterk en volwassen zal worden. Het doel daarvan is dat wij tenslotte volledig één zullen zijn, door ons gemeenschappelijk geloof en doordat wij de Zoon van God allemaal even goed kennen. Dan zullen wij volledig mens zijn, volwassen geworden door alles wat Christus in ons heeft gedaan. Wij zullen dan niet langer als kinderen zijn, die zomaar van gedachten veranderen. Wij laten ons dan ook niet meer door van alles beïnvloeden. (…) Nee, dan zullen wij vol liefde de waarheid volgen en alleen doen wat waar is en zo steeds meer één worden met Christus, die het hoofd is van het lichaam, de Gemeente. Door Hem wordt het lichaam prachtig samengevoegd; elk deel helpt de andere delen naar vermogen, zodat het hele lichaam gezond groeit en vol liefde is.’

Wij verlangen ernaar, als leden van Rafaël Gouda te groeien in volwassenheid, gezondheid, waarheid (= echtheid) en geestkracht.  Zodat wij die kunnen inzetten en uitstralen in onze persoonlijke omgeving en op onze plek in de maatschappij.

Geworteld en gegrond in de liefde