Beleidsplan 2017-2018

Visie op gemeentezijn

Woorden die het karakter van onze gemeenschap kenmerken:

 • laagdrempeligheid
 • veiligheid
 • schenkkanbeleid
 • gemeente zonder voetstukken
 • familie
 • herberg: beschutte plaats voor genezing, groei en ontwikkeling.

Leidraad voor ons handelen is 1 Kor. 12:25: ‘ … opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn (d.w.z. geen verdeling in rangen en standen), maar de leden gelijkelijk voor elkander zouden zorgen’.

Interlineair Greek/English: ‘ … that there should be no schism (scheiding) or division (verdeling) in the body, but that the members should have the same care one for another’.

Als er onder ons sprake is van meer van de Heilige Geest, wijsheid, gezondheid, volwassenheid, kennis, ervaring, vaardigheden – dan alleen maar om de ander méér te dienen, meer te dragen en verdragen.

Deze visie is praktisch vertaald door de gemeente te laten bestaan uit huisgroepen, waar de leden met elkaar onderwijs bespreken, naar elkaar luisteren, voor elkaar bidden en elkaar, zo nodig ook praktisch, ondersteunen. Ieder lid is vrij om te kiezen voor aansluiting bij een huisgroep.

Als gemeente willen wij de juiste gezagsverhoudingen huldigen. Het eenhoofdig leiderschap komt alleen aan Jezus Christus toe.

In een theocratie staat Hij, aan wie de Vader alle macht heeft gegeven, aan het hoofd. De leden plaatsen niet elkaar op een voetstuk, maar onderwerpen zich aan Jezus alleen. Onderling verbinden zij zich door de liefdeband, als broers en zussen in een gezin.

De leden trekken op als een ganzenformatie: beurtelings vliegen zij op kop, banen de weg, moedigen aan en vangen de tegenwind op. Dan weer kunnen zij volgen en schuilen in de luwte van de groep. Zo worden de krachten verdeeld en kunnen zij gezamenlijk heel ver komen. Door te werken in teams, kan het werk gezamenlijk worden verdeeld en gedragen:

 • het bestuursteam
 • het huisgroepleidersteam
 • het aanbiddingsteam
 • het kinder- en jeugdwerkteam
 • het info-team
 • het techniekteam
 • het beamerteam
 • het huishoudelijke team
 • en de opzetteams.

Ef. 4:11-16 ‘Christus heeft sommigen aan de gemeente gegeven die apostel zijn, anderen die namens Hem spreken, sommigen die het goede nieuws aan ongelovigen vertellen, anderen die de christenen geestelijk verzorgen en weer anderen die onderwijzen. Met elkaar moeten zij de christenen klaarmaken om God te dienen, zodat de gemeente – als het lichaam van Christus – zal groeien en sterk en volwassen zal worden. Het doel daarvan is dat wij tenslotte volledig één zullen zijn, door ons gemeenschappelijk geloof en doordat wij de Zoon van God allemaal even goed kennen. Dan zullen wij volledig mens zijn, volwassen geworden door alles wat Christus in ons heeft gedaan. Wij zullen dan niet langer als kinderen zijn, die zomaar van gedachten veranderen. Wij laten ons dan ook niet meer door van alles beïnvloeden. (…) Nee, dan zullen wij vol liefde de waarheid volgen en alleen doen wat waar is en zo steeds meer één worden met Christus, die het hoofd is van het lichaam, de Gemeente. Door Hem wordt het lichaam prachtig samengevoegd; elk deel helpt de andere delen naar vermogen, zodat het hele lichaam gezond groeit en vol liefde is.’

Met ‘schenkkanbeleid’ bedoelen wij, dat wij ruimhartig gelegenheid willen geven

 • aan mensen met ideeën en initiatieven voor “binnen” en “buiten”,
 • aan mensen met het verlangen om een bepaalde vaardigheid in de gemeente te ontwikkelen,
 • aan mensen die willen werken aan persoonlijke groei en herstel van hun relaties.

Wij verlangen ernaar, de leden te zien groeien in volwassenheid, gezondheid en geestkracht, zodat zij die kunnen inzetten en uitstralen in hun persoonlijke omgeving en op hun plek in de maatschappij.

Beleidsvoornemens voor 2017-2018

Bestuur

De gemeente wordt geleid door het bestuursteam, bestaande uit 4 echtparen. Het proces van teamvorming is ingezet. Het team zal elkaar beter leren kennen, naar elkaar toegroeien en talent- en taakafstemming zal plaatsvinden.

Onderwijs intern – portefeuille

Het onderwijs op zondag is erop gericht, de ‘Heiligen toe te rusten tot dienstbetoon’, zodat de leden persoonlijk en als gemeente kunnen groeien en zij in het dagelijks leven door hun leefwijze van hun geloof in Jezus Christus kunnen getuigen.

Leden van het bestuur zetten zich in voor deze onderwijstaak en daarnaast nodigen wij graag gastsprekers uit andere gemeenten uit om ons te inspireren.

Onderwijsmogelijkheden extern – portefeuille

Omdat genezing, persoonlijke groei en ontwikkeling hoog in ons vaandel staan, reserveert het bestuur graag middelen om gemeenteleden te faciliteren om ook buiten de gemeente onderwijs en training te volgen. Zij dragen bij naar vermogen en de gemeente vult de resterende kosten aan. Een verzoek om deelname kan bij het bestuur worden gedaan. Mogelijkheden:

 • de jaarlijkse Impactdagen van Rafaël Nederland
 • de Identiteitscursus, in samenwerking met Janneke Boogaard
 • en Groundwork driedaagse, door St. Groundwork
 • en Houd me vast: driedaagse training gericht op verdieping van de huwelijksrelatie, verzorgd door EFT-therapeut Hetty Verkruyssen en collega’s. Zie ook http://www.beterverbonden.nl

Activiteiten buiten

– Sinds 2014 is de gemeente actief betrokken bij het Goudse programma Burennetwerk Gouda, waartoe een van de bestuursleden het initiatief heeft genomen.

– Projecten die wij ondersteunen:

 • Entheos.nl: in buurten op zoek naar huizen van vrede en daar samen leven delen, eten en bijbel lezen.
 • zendelingen Simon en Anneke Taal in Zuid Afrika
 • projecten: Voedselbank, Non-Foodbank en Burennetwerk Gouda

Huisgroepen – portefeuille

In de huisgroepen wordt onderwijs verwerkt en is er praktische zorg, liefde en gebed voor elkaar. Daarom is er voor ieder lid van de gemeenschap plaats in een huisgroep, uiteraard op volkomen vrijwillige basis. De huisgroepen mogen oog hebben voor de nood in hun leefomgeving.

Kinderwerk – portefeuille

Zo vaak als mogelijk is er op zondag, met uitzondering van de vakanties, onderwijs voor kinderen op hun eigen niveau.

NB Er is dringend behoefte aan nieuwe medewerkers in het kinderwerkteam!

Tieners/Jeugd – portefeuille

Voor het tienerwerk wordt samenwerking gezocht in de regio.

Ook in dit team zijn extra handen welkom.

Gebed

Is een belangrijke pijler in de gemeenschap.

 • Er is iedere zondag om 09.15 uur voorbede voor de dienst, voor ieder die daaraan wil deelnemen.
 • Er is iedere huisgroep-ontmoeting een tijd van gebed.
 • Bij speciale, diepere noden komen wij ter plaatse bijeen om elkaar te ondersteunen met gebed.
 • Een klein aantal leden neemt deel aan de landelijke activiteiten van het Huis van Gebed.
 • Uit de eerste Identiteitscursus is spontaan een hechte gebedsgroep voortgevloeid, waarin de deelnemers elkaar blijven ondersteunen in hun persoonlijke processen.
 • Eens per 2 weken op maandag om 20.00 uur een gebedsavond voor ieder die mee wil bidden.

Zorg en diaconaat

Voor diepere zorg (pastoraat en diaconaat) zijn aparte documenten opgesteld die binnenkort integraal op de website zijn te lezen. Hierin wordt uitvoerig beschreven hoe wij met diepere noden omgaan.

Aanbiddingsteam – portefeuille

Het aanbiddingsteam is uitgegroeid tot een hechte groep van mensen die zich willen toewijden aan aanbidding. Er wordt bewust gewerkt met een groep van 6 zangleiders en een ruime pool van muzikale mensen, uit wie wekelijks een team kan worden samengesteld door de zangleider. Zo wordt de druk op de mensen nooit te groot en kan deze wekelijkse taak in wisselende samenstelling steeds weer met enthousiasme worden vervuld. Elke maand wordt er enthousiast geoefend. En er is regelmatig een extra zangoefening.

Techniekteam – portefeuille

Een vaardig technisch team zorgt voor de technische ondersteuning, de wekelijkse opbouw van de zaal en de diverse onderhoudszaken rondom geluid en muziek.

Dit is een hele klus! Vele handen maken licht werk! Daarom een beroep op allen om na de dienst een handje toe te steken als de aula wordt teruggebracht in ‘schoolstand’.

Beamerteam – portefeuille

Dit team zorgt ervoor dat het liederenbestand in de laptop up to date wordt gehouden, en dat de liederen wekelijks op het grote scherm worden geprojecteerd. Het team faciliteert de sprekers, wanneer zij ter ondersteuning van hun woorden gebruik willen maken van een powerpointpresentatie, filmpjes en/of geluidsbestanden.

Info-team – portefeuille

Het info-team buigt zich op gezette tijden over de PR, de inhoud van de nieuwsbrief en de website die momenteel in opbouw is.

Wie is ingelogd kan onder kopje ‘voor leden’ terecht voor het kwartaalrooster, de adressenlijst, geluidsopnamen van de diensten, declaratieformulieren en foto’s. Deze informatie wordt met het oog op bescherming van de privacy van de leden, bewust alleen voor hen toegankelijk gemaakt.

Het huishoudelijk team – portefeuille

Dit team voorziet ons wekelijks van koffie en thee, voor en na de dienst. Het houdt de voorraden bij, en geeft het ondersteuning bij gezamenlijke maaltijden en feestelijke vieringen.

Ook dit team kan extra handen gebruiken.