Jaarrekening 2017

Toelichting financieel verslag 2017

Inkomsten
Rafaël Gemeenschap Gouda dankt haar bestaan aan de vrijwillige giften van leden.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

De inkomsten zijn in 2017 4% lager uitgevallen dan begroot. We geloven dat de gemeente in 2018 weer zal gaan groeien.

De rente is afkomstig van het saldo op de spaarrekening.

Uitgaven
In principe hebben we de procuratieregeling en het declaratiebeleid van 2017 gevolgd.

Voor het zondagse onderwijs hebben we € 300 meer besteed dan verwacht. We hielden daar tegenover aan training € 700 over. De huisgroepen hebben nog geen tiende van hun budget uitgegeven. Onduidelijk is hoe dat komt. De reiskosten zijn binnen het budget gebleven.

Het muziekteam had wat meer nodig dan de toegemeten portie.

Het kinder- en jeugdwerk kon ruim rondkomen.

We gaven € 100 meer uit voor het Paasontbijt. Op de post zending hielden we ruimschoots over. Omdat Simon en Anneke Taal met pensioen zijn gegaan en halverwege het jaar zijn teruggekomen, is de ondersteuning gestopt.

De post attenties is overschreden vanwege het afscheidscadeau voor Erick en Susan Noorloos bij hun vertrek uit het bestuur.

De huurkosten vielen lager uit, omdat we minder ruimte hebben gehuurd dan aanvankelijk was gepland.

In totaliteit gaven we minder uit dan dat er binnenkwam. Het resultaat is € 4.870 voordelig.
In de algemene ledenvergadering van maandagavond 17 september a.s. is de vraag hoe dit bedrag te bestemmen.
Kascommissie 2017
Cees de Heer heeft zijn 2e termijn voor dit jaar opgezegd. Daarvoor in de plaats is Cor Looren de Jong bereid gevonden in de commissie te treden. Op de laatste ledenjaarvergadering stelde Marina den Besten zich beschikbaar.

Op 20 juni 2018 heeft de kascommissie met grote waardering en dank voor de inzet decharge verleend aan de penningmeester.

Het uitgebreide verslag van de controle is op aanvraag beschikbaar.

 

Balans 2017

Investeringsstaat

Toelichting balans

Beheer van het vermogen
De vaste activa worden gevormd door een Multimedia inventaris voor gebruik in de wekelijkse diensten. De vlottende activa bestaan uit de saldi van spaarrekening, rekening courant en eventueel nog te ontvangen bedragen. Het bedrag op de spaarrekening gebruiken we als weerstandsvermogen en met de betaalrekening onderhouden we de huishouding van de gemeente en enkele zendingsdoelen.

Besteding van het vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit een Algemene reserve en een Bestemmingsreserve in te stellen voor eenmalige uitgaven. Het vreemde vermogen wordt gevormd door de per einde boekjaar reeds bekende crediteuren en nog te betalen bedragen.
Op de inventaris wordt jaarlijks lineair afgeschreven op basis van de aanschafwaarde.

We hebben dit jaar € 565 geïnvesteerd in aanvulling van de geluidsinstallatie. Van AnsvarIdéa Verzekeringen ontvingen we € 519 voor een gevallen gitaarversterker. Deze werd voor € 600 vervangen. Het saldo van € 81 schrijven we samen met de investering in 10 jaar af.

Na afschrijving is de Multimedia boekwaarde aan het einde van het boekjaar € 11.175.

Alle leningen zijn afgelost.

Ons eigen vermogen begin boekjaar, groot € 33.008, kan einde boekjaar worden verhoogd met het resultaat van € 4.870. Dat is aan de algemene ledenvergadering op maandagavond 17 september a.s..

De crediteuren bestaan uit huur Calslaan 2e helft 2017, kerstboeken voor tieners en huur zaaltje workshop percussie. De kortlopende schulden gaan over nog te betalen bedragen voor de Voedsel- en Non-foodbank, kerstbrood, 2 pianokrukken, bloemen-boeketten, Bijbels en Opwekking Samma.