Jaarrekening

Financieel verslag 2016

Exploitatie boekjaar

31-Dec-16

Omschrijving LiefdeDiensten BV’s Jaarbegroting Werkelijk
Inkomsten  
Bijdragen Leden 45.560 33.736
Rente 130 132
overige inkomsten 0 0
  100% Totaal   45.690 33.868
Uitgaven
Boven 10% Rafaël Nederland 4.569 3.387
Binnen 85% huisgroep Kort Haarlem M/J 450 303
huisgroep Korte Akkeren A/J 450 408
huisgroep Ouwe Gouwe M/B 450 263
huisgroep Zomenbuurt R/A 450 284
muziekgroep H 1.900 1.713
kindergroepen E/S 1.000 923
Tieners E/S 1.000 330
gemeenteweekend R S 0 2.048
Attenties J 300 631
consumpties J 1.000 1.291
materiaal R 300 473
onderwijs E 1.600 2.600
secretariaat 1.500 1.555
Training 6.795 6.480
reiskosten 2.000 605
Huur 7.657 6.761
afschrijving media 1.500 1.738
bankkosten 250 165
verzekeringen 200 164
diaconaat 1.000 0
Buiten 19% Entheos Buurtpastoraat 1.500 1.500
Children of Destiny At Home in Zuid-Afrika 3.600 3.600
Sara 600 700
Projecten 750 750
Totaal   40.821 38.673
           
Recapitulatie   Begroot Werkelijk
Inkomsten 45.690 33.868
Uitgaven 40.821 38.673
Beleid -14% 4.869 -4.805

Toelichting financieel verslag 2016

Inkomsten

God heeft de blijmoedige gever lief. Wij geloven dat wij het leven en ons inkomen van onze lieve God ontvangen, om het door te geven.

Wij geven volgens Bijbelse norm 10% van ons persoonlijk inkomen aan God terug voor het onderhouden en vernieuwen van ons geestelijk huis, Rafaël Gemeenschap Gouda.

De bijdragen zijn 26%, € 11.824,-, minder dan begroot, omdat bijdragende leden zijn vertrokken. We verwachten in geloof dat de gemeente weer zal gaan groeien.

De rente is afkomstig van het saldo op de spaarrekening 

Uitgaven

In principe hebben we ‘Procuratieregeling en Declaratiebeleid 2016’ gevolgd.

We geven volgens Bijbelse norm 10% van ons inkomen aan ‘Boven’; Rafaël Nederland.

We hebben 85% van onze inkomsten besteed aan ‘Binnen’; het onderhouden van ons bestaande gemeenschapsleven.

In totaliteit gaven we 5%, zijnde € 2.148,-, minder uit dan begroot.

Het gemeenteweekend is gefinancierd vanuit de algemene reserve. Via het geldkistje is in het weekend contant € 180,- binnengebracht.

De post attenties en consumpties zijn overschreden vanwege het cadeau en het afscheidsfeest van Henk en Alie.

De kosten van onderwijs zijn hoger uitgevallen dan gebudgetteerd, omdat we meer externe sprekers hebben aangetrokken dan gepland.

Meegevallen zijn de reiskosten, waardoor deze post in het volgende jaar kan worden aangepast.

De huurkosten vielen lager uit omdat we minder ruimte hebben gehuurd dan aanvankelijk gepland.

Van de post diaconaat is geen gebruik gemaakt.

We gaven 19% van onze inkomsten aan ‘Buiten’; aan bestaand zendingsleven: Entheos Buurtpastoraat, Simon en Anneke in Durban, voor het laatst Sara in Sri Lanka en € 300,- aan de projecten Voedsel- en Non-foodbank Gouda en € 150,- aan het Burennetwerk Gouda.

In totaal besteedden we van 100% (€ 33.736,-): 10% aan ‘Boven’, 85% aan ‘Binnen’ en 19% aan ‘Buiten’. We hebben -14% ‘onttrokken’ voor ‘Beleid’; aan nieuw leven op langere termijn (Algemene reserve): het nadelige resultaat: € 4.805,-, waarin ook het gemeenteweekend (€ 2.048).

Kascommissie

De kascommissie 2016: E D (2e termijn) en C d H (1e termijn) heeft op woensdag 15 februari 2017 de boeken gecontroleerd en in orde bevonden.