Jaarrekening 2018

Toelichting financieel verslag 2018

Inkomsten

Rafaël Gouda dankt haar bestaan aan de vrijwillige giften van leden.

De inkomsten zijn in 2018 20% lager uitgevallen dan begroot. We geloven dat de gemeente in 2019 ook financieel weer zal gaan groeien.

De rente is afkomstig van het saldo op de spaarrekening.

Uitgaven

In principe hebben we de procuratieregeling en het declaratiebeleid van 2018 gevolgd.

In totaliteit gaven we minder uit dan dat er binnenkwam. Het resultaat is € 2.690,63 voordelig. Het voorstel is om daarvan € 2.000,- te bestemmen voor het aanschaffen van 2 stuks A4 iPad met accessoires voor de pianisten. De algemene ledenvergadering op 25 maart 2019 gaf daarvoor instemming en reserveerde het restant, groot € 690,63.

 

Kascommissie

Op 17 januari 2019 heeft de kascommissie de boekhouding gecontroleerd en met grote waardering en dank voor de inzet, decharge voorgesteld, dat op 25 maart 2019 aan de penningmeester is verleend door de algemene ledenvergadering.