Jaarverslag 2016

 

Inleiding

In september van dit jaar legde het voorgangersechtpaar na 16 jaar de taken neer en droeg de leiding en verantwoordelijkheid voor Rafael Gemeenschap Gouda over aan een team van vier echtparen. Een grote afvaardiging van Rafael Nederland was hiervan getuige in een feestelijke afscheids- en inzegeningsdienst.

Het nieuwe team bereidde zich op zijn taken voor door een tweedaagse teamcoaching onder leiding van Cris van Dusseldorp. De werkvergaderingen werden afgewisseld met gebedsavonden.

Activiteitenverslag

  • De 4 huisgroepen zijn om de 14 dagen bij elkaar gekomen en hebben veel voor elkaar mogen betekenen. In deze groepen is er pastorale zorg, aandacht en gebed voor elkaar. Daarnaast steunen de leden elkaar ook in praktische zin, bijvoorbeeld bij een verhuizing.
  • Elke zondagochtend kwamen we bij elkaar voor aanbidding, onderwijs en gebed.
  • De maandelijkse vrouwengebedsavonden werden door 5-6 vrouwen bezocht.
  • Er werd een mannengroep opgestart, die elkaar maandelijks op informele wijze ontmoet.
  • Dit jaar startte een mannengroep met een maandelijkse, informele ontmoeting.
  • Het muziekteam groeide in aantal en kwaliteit en oefende iedere maand.
  • De kinderwerkers vergaderden maandelijks en verzorgden wekelijks het kinderwerk. In 2016 werd een speciale kinderkerk georganiseerd en werden de kinderwerkers betrokken bij de kerstviering.
  • Naast de bijeenkomsten bij leiding thuis en op de zondagochtend, namen de tieners enthousiast deel aan voor hen het jaarlijkse hoogtepunt: het U-Turn weekend!
  • Geregeld werd op donderdagavond door een kleine groep een bezoek gebracht aan het sociaal pension van het Leger des Heils.
  • Ook dit jaar werd door de gemeenschap ruimhartig bijgedragen aan de de Goudse kerstinzameling van de Voedselbank.

Hoe we geld ontvingen

Onze inkomsten bestaan uit vrijwillige bijdragen en rente over het banksaldo.

Beheer van het vermogen

De vaste activa worden gevormd door een Multimedia inventaris voor gebruik in de wekelijkse erediensten. De vlottende activa bestaan uit nog te ontvangen bedragen en een lening. Het bedrag op de spaarrekening gebruiken we als weerstandsvermogen en een betaalrekening waarmee we de levenshuishouding van de gemeente en enkele zendingsdoelen kunnen onderhouden.

Besteding van het vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit een Algemene reserve en een Bestemmingsreserve voor eenmalige uitgaven. Het vreemde vermogen wordt gevormd door de per einde boekjaar reeds bekende nog te betalen bedragen.

Op de inventaris wordt jaarlijks lineair afgeschreven op basis van de aanschafwaarde. 

Samenstelling van het bestuur / bedieningsleiders

 

Bestuur 8 leden

Voorzitter: roulerend

Secretariaat

Penningmeester

5 Algemene leden

Huisgroepleiders 8 leden

Tienerleiding 3 leden

Kinderwerkleiding 9 leden